คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 120 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

                   -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเรื่อง   การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2561

                 -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่อง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561

                 -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริ  ประจำปี 2561

           -  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถานเรื่อง  รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

                   -  โครงสร้างบริหารหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

                -  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

                -  รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

                   (ไตรมาส 1) (ไตรมาส 2) (ไตรมาส 3 )( ไตรมาส 4 ) ( ปิดงบ )

                -  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

                -  โครงการคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2561